Vergadering Raadscommissie 22-01-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 22 januari 2020

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 3 december 2019

Bijgevoegde documenten

5 Lijst met toezeggingen

Terugkerende agendapunten

6a. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b. Overige medelingen van het college

Bespreekstukken

7 Evaluatierapport procedures Eilân festival

21/1 aangepaste versie stuk 7.d. toegevoegd.

8 Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling

16/1 stuk 8.e. en nieuwe versie van stuk 8.c. toegevoegd.

21/1 ter informatie stukken 8.f. en 8.g. (uit raad juli 2019) toegevoegd.

9 Herstelbesluit bestemmingsplan Havengebied

21/1 aangepaste versies stukken 9.c. 9.d. 9.e. toegevoegd, toelichting 9.c.2. toegevoegd.

10 Opslagruimte Dorsvereniging “Helpt Elkander”

11 Ontwikkeling Oosterend 8

21/1 stukken 11.h. toegevoegd

12 Rondvraag voor commissieleden