Vergadering Raadscommissie 06-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:45
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen notulen raadscommissie 7 februari 2012

Bijgevoegde documenten

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Horecanota

Korte inhoud: het college heeft een nieuw horecabeleid laten opstellen. Hierover is uitgebreid overlegd met belanghebbenden. Het college vraagt de raadscommissie of de conceptnota de inspraak in kan.

6 Aanpassing Commissie Beroep en Bezwaar

Korte inhoud: de raad heeft in 2006 besloten de samenstelling van de Commissie Bezwaar en Beroep te wijzigen. In eerste instantie is getracht tot een gezamenlijke CBB voor VAST te komen. Nu dat niet gelukt is, dient de raad de CBB aan te passen.

7 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.