Vergadering Raadscommissie 04-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, tevens livestream via www.youtube.com/terschellingtv
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

Wegens een technische storing is het niet mogelijk live mee te luisteren. De gehele vergadering is echter live te zien en te horen via www.youtube.com/terschellingtv

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 4 september 2018

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 25 juni 2018

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Kadernota 2018

8 1e Begrotingswijziging 2018 & Bestuursrapportage

9 Begroting 2019 GR De Waddeneilanden

10 Bestemmingsplan Dorpsstraat 20 te Hoorn

11 Nota Gezondheidsbeleid

12 Preventie en handhavingsplan Alcohol De Friese Waddeneilanden 2018-2021

Terugkerende agendapunten

13 Rondvraag voor commissieleden