Vergadering Raadscommissie 05-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Jan Lodder

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 31 mei 2016 en 7 juni 2016

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6a. Mededelingen college uit samenwerking de Waddeneilanden

6b. Overige mededelingen van het college

7 Vaststellingsovereenkomst afwikkeling eigendom, beheer en onderhoud veerhaventerrein

8 Herstelbesluit Bestemmingsplan Hotel “De Holland”, West-Terschelling

Bijgevoegde documenten

9 Deregulering APV

10 Ontwerp projectplan verruimen waterkering Terschelling

Bijgevoegde documenten