Vergadering Gemeenteraad 24-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 30-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 24 november 2015

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 27 oktober 2015

4A Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4B Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Bestuursrapportage 2015

7 Ontwerp Bestemmingsplan West-Terschelling Torenstraat 43

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

8 Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie “De Waddeneilanden”

9 Herstelbesluit bestemmingsplan Kamperen bij de Boer

10 Herziening verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Hamerstukken

11 Centrumregeling ICT Leeuwarden

12 Belastingverordeningen 2016

13 Benoemen gemeentelijke accountant

14 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Sportlaan