Vergadering Gemeenteraad 23-09-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen notulen vergadering raad 24 juni 2014

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

4 Papierloos vergaderen

5 Concept programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Fryslân

6 Eindevaluatie Pastiel

7 Afwijken welstandsnota d.m.v. hardheidsclausule voor "het geheel vernieuwen van een vakantiewoning" op het adres West aan Zee 123

8 Jaarrekening en Jaarverslag 2013 Fryslân West en Empatec

9 Concept begroting 2015 Dienst SZW

10 Gemeentelijke co-financiering Behouden Huys

11 Onttrekking Steijnzertweg aan openbaarheid

12 Besluit Bezwaarschrift Hee 6a

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

13 Vaststellen beheersverordening Natuurgebieden

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

14 Vaststellen beheersverordening Formerum aan Zee

15 Afscheid raadslid mevrouw A. Geveke

16 Onderzoek geloofsbrieven D. Ruige

17 Installatie raadslid D. Ruige

18 Benoemen vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordigers Eilander Raad