Vergadering Gemeenteraad 24-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Aanstelling tijdelijke griffier

3 Onderzoek geloofsbrieven en benoeming tot wethouder

4 Instemmen met het verzoek om ontslag de heer J. G. Spanjer als wethouder

5 Vaststellen notulen vergadering raad 25 juni 2013

Bijgevoegde documenten

6 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

7 Vaststellen bestemmingsplan Hoorn- de Duunt

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

8 Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Polder

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

9 1e Bestuursrapportage 2013

10 1e Begrotingswijziging 2013