Vergadering Gemeenteraad 00-00-2000

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 26 februari 2020

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

6 Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling

7 Doorwerkingen aanbevelingen rapport evenenementenvergunningen op de 5 Waddeneilanden

8 Bestemmingsplan Recreatiewoningen Midsland Noord

9 Bestemmingsplan Kunneweg 8