Vergadering Gemeenteraad 26-02-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 26 februari 2020

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 5 februari 2020

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

Bespreekstukken

6 Herstelbesluit bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof

7 Financiële verordening en controleverordening 2020

8 Benoeming lid Technische Commissie Sociaal Domein

9 Benoeming lid Rekenkamercommissie

10 Motie vreemd aan de orde van de dag