Vergadering Gemeenteraad 25-09-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergaderingen raad 17 augustus 2012 en extra raad 4 september 2012

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college.Er zijn stukken ingekomen in de categorieën A (voorstel: voor kennisgeving aannemen), B (in handen stellen van het college ter afdoening) en C (betrekken bij een raadsvoorstel).

4 Startnotitie voor herziening bestemmingsplan Hoorn en De Duunt

Korte inhoud: de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Hoorn en De Duunt is een eerste aanzet tot een nieuw bestemmingsplan voor het dorp Hoorn en het recreatiegebied De Duunt. Een integrale herziening is noodzakelijk omdat de bestaande bestemmingsplannen hun actualiteit hebben verloren.

5 Vaststelling van het bestemmingsplan West-Terschelling - Dennenweg (Brede School)

Korte inhoud: op het ontwerpbestemmingsplan zijn vijf zienswijzen ingediend. Het college heeft op deze zienswijzen reacties gegeven. De raad moet het bestemmingsplan vaststellen.

6 Kadernotitie Werk Vermogen!

Korte inhoud: deze notitie is een vervolg op de Startnotitie Werk Vermogen! die voorzag in gemeentelijke samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West. Er is toen gekozen voor het principe van doorontwikkeling van Empatec als stip op de horizon. Nu worden de kaders en uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking.

7 Benoemen plaatsvervangend lid Eilander Raad

Korte inhoud: door het vertrek uit de raad van de heer Hoeve moet de raad een nieuw plaatsvervangend lid in de Eilander Raad benoemen. PBT draagt de heer Doeksen voor.

8 Ontwerpbegroting 2013 van Fryslân West

Korte inhoud: Conform artikel 17.5 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Fryslân West (Empatec) kunnen gemeenteraden hun gevoelens omtrent de ontwerpbegroting kenbaar maken.

9 1e Bestuursrapportage 2012

Korte inhoud: in de bestuursrapportage doet het college verslag van de voortgang van een aantal projecten. Deze voortgangsrapportage gaat over de periode januari – mei 2012.

10 Reglement van Orde gemeenteraad

Korte inhoud: door het wegvallen van een artikel bij een voorgaande wijziging zijn de verwijzingen binnen het RvO niet juist meer. Bijgaand voorstel zet dit recht.

11 Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie

Korte inhoud: de heer Hoeve is sinds 4 september 2012 geen raadslid meer. Hij is in de afgelopen periode tevens plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie geweest. Hij is bereid deze functie te blijven vervullen, hetgeen conform de Verordening Raadscommissie mogelijk is. Wel dient de raad een passende vergoeding vast te stellen.