Vergadering Gemeenteraad 27-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen notulen vergadering raad 28 februari 2012 en extra vergadering raad 6 maart 2012

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college.Er zijn stukken ingekomen in de categorie A (voorstel: voor kennisgeving aannemen).

4 Aanpassing Commissie Beroep en Bezwaar

Korte inhoud: de raad heeft in 2006 besloten de samenstelling van de Commissie Bezwaar en Beroep te wijzigen. In eerste instantie is getracht tot een gezamenlijke CBB voor VAST te komen. Nu dat niet gelukt is, dient de raad de CBB aan te passen.

5 Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Korte inhoud: de leden van de Welstandscommissie kunnen voor een maximale termijn worden (her)benoemd. Dit leidt er toe dat een aantal leden de advieswerkzaamheden moeten beëindigen, anderen herbenoemd en nieuwe leden benoemd moeten worden.N.B. Dit agendapunt stond ook geagendeerd voor raad 24 januari 2012; de raad heeft het college gevraagd om achtergrondinformatie over de kandidaten.

6 Notitie Reserves en Voorzieningen

Korte inhoud: In de notitie reserves en voorzieningen is het beleid opgenomen ten aanzien van de vorming en opheffing van reserves en voorzieningen. In de bijlage bij de nota worden alle huidige reserves en voorzieningen behandeld. De auditcommissie heeft deze nota in haar vergadering van 5 maart jl. besproken.

7 Benoemen lid Algemeen Bestuur Dienst Sociale Zaken

Korte inhoud: onlangs is de Gemeenschappelijke Regeling herzien. De raad moet nu een vertegenwoordiger van de gemeente in het Algemeen Bestuur benoemen. Het college draagt portefeuillehouder wethouder De Jong voor.

8 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied Polder en De Duunt

Korte inhoud: het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Polder komt binnenkort naar de raad. Het college stelt de raad voor in afwachting daarvan bebouwingsmogelijkheden en andere activiteiten zoveel mogelijk op te schorten.

9 Startnotitie Wet Werken naar vermogen, transitie Wsw en aanvraag herstructureringsfaciliteit

Korte inhoud: De Wet werken naar vermogen wordt per 2013 van kracht. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met de transitie Wet sociale werkvoorziening. Om er zeker van te zijn dat mensen ook in de toekomst beschut kunnen werken is er een herstructureringsfaciliteit sociale werkvoorziening in het leven geroepen. De Dienst SZW en Fryslân West willen gezamenlijk een beroep doen op deze subsidieregeling.