Vergadering Gemeenteraad 26-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 26 februari 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Erfgoedverordening

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

7 Benoeming plaatsvervangend voorzitter raadscommissie

8 Benoeming lid Technische Commissie Sociaal Domein

9 Voorstel om de deuren te sluiten en in besloten zitting verder te vergaderen.