Vergadering Gemeenteraad 26-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 29 januari 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

6 Beëdiging tijdelijk raadslid

Bespreekstukken

7 Richtinggevend financieel kader 2019-2020: “Tijdig de bakens verzetten”

8 Concept Kaderbrief FUMO 2020-2024

9 Herziene begroting Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hamerstukken

10 Bestemmingsplan Dorpsstraat 20, Hoorn

11 Bestemmingsplan Kooipad 7, West-Terschelling