Vergadering Gemeenteraad 29-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 18 december 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Bespreekstukken

6 Beleidsregels nieuwe woningen met verklaring van geen bedenkingen

Hamerstukken

7 Bestemmingsplan Jan Ruijglaan 4 en 6, West-Terschelling

8 Concept Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio Fryslân

9 Vaststellen definitieve tarieven OZB 2019