Vergadering Gemeenteraad 25-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 10 juli 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Kadernota 2018

7 Begroting GR Fryslân West Empatec

8 Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 20 Hoorn

9 Nota Gezondheidsbeleid

10 Preventie en handhavingsplan Alcohol

11 Benoeming leden Vertrouwenscommissie

Stukken toegevoegd d.d. 18 september 2018.

12 Benoeming leden Werkgeverscommissie

Stukken toegevoegd d.d. 18 september 2018.

Hamerstukken

13 1e Begrotingswijziging en Bestuursrapportage

14 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid