Vergadering Gemeenteraad 27-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 30 januari 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Concept Erfgoedverordening Terschelling 2018

Hamerstukken

7 Herziene Begroting Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West

8 Jaarverslag Leerplicht en RMC

9 Wijziging GR De Waddeneilanden

10 Wijziging Wegsleepverordening

11 Kaderbrief VRF