Vergadering Gemeenteraad 27-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 27 september 2016

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 11 juli 2016

Terugkerende agendapunten

4 Mededelingen

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Vaststellingsovereenkomst veerhaventerrein (afwikkeling eigendom, beheer en onderhoud)

7 Herstelbesluit Bestemmingsplan Hotel 'de Holland', West-Terschelling

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

8 Deregulering APV

9 Ontwerp Projectplan en Ontwerp Legger Waterwet Verruiming Primaire Waterkering Terschelling

Bijgevoegde documenten

10 Afwijken welstandscommissie West aan Zee 163

11 Recreatiewoning Lies

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

Hamerstukken

12 Hardheidsclausule Midsland aan Zee 439

13 Actualisatie beheer en onderhoud wegen, riolering, groen en gebouwen

14 Interbestuurlijk toezicht Archief- en Informatiebeheer 2014-2015

15 Wijzigen verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart

16 Subsidie Stichting Bunkerbehoud