Voorbereidingsbesluit Boddelenweg 5 te Hoorn, Terschelling

Dit item is verlopen op 29-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8896KG5
Publicatiedatum: 27-03-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 26 maart 2019 heeft verklaard dat een (gedeeltelijke) herziening van het bestemmingsplan “Herstelbesluit Manege Boddelenweg 5 te Hoorn” wordt voorbereid voor het perceel, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie K, nummer 1379, plaatselijk bekend Boddelenweg 5 te Hoorn, zoals deze nader zijn aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 28 maart 2019 in werking en heeft een werkingsduur van één jaar.

Bovengenoemd besluit ligt vanaf 28 maart 2019 tot en met 8 mei 2019 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis op Terschelling. Het besluit en de bijlagen zijn verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ met identificatiecode NL.IMRO.0093.2019VBboddelenweg5-VG01 en daarnaast hieronder als pdf bestand te downloaden. 

Rechtsbescherming
Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.