Vooraankondiging wijzigingsplan uitbreiding camping Grientebos

Dit item is verlopen op 13-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 13-06-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij voornemens zijn een nieuw wijzigingsplan voor te bereiden ten behoeve van de uitbreiding van camping Grientebos aan de Duinweg Formerum (kadastraal:  sectie I, nummer 2736). Tegen het voornemen om voornoemd  wijzigingsplan voor te bereiden kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt over dit voornemen ook geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie.

Als het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan vrijgeeft voor de procedure, dan zal een ontwerp wijzigingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp  wijzigingsplan. Voorafgaand aan de ter inzage legging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in de Terschellinger, de Staatscourant (online) en via de website van de gemeente.  In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe daarover een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.