Vooraankondiging bestemmingsplannen en wijzigingsplannen op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

Dit item is verlopen op 29-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 27-04-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij voornemens zijn vier nieuwe bestemmings-plannen voor te bereiden ten behoeve van:

  • Uitbreiding van bedrijfsgebouwen voor de paardenhouderij aan de Dorpsstraat 20 te Hoorn (kadastraal:  sectie I, nummers 2943/2944).
  • Realiseren van één hotelkamer in het seinhuisje op het Kaapsduin (kadastraal: sectie A, nummer 4002).
  • Realisatie van een Kaap op het Kaapsduin (kadastraal: sectie A, nummer 4002).
  • West Aletalaan (fase 4) voor de bouw van een twee-onder-één kap woning aan de Jan Ruijglaan (kadastraal: sectie E, nummer  1558).

Daarnaast worden de volgende wijzigingsplannen binnenkort in procedure gebracht:

  • Wijzigingsplan realisatie drie recreatiewoningen aan de Duinweg in Midsland-Noord (kadastraal: sectie H, nummer 3358).
  • Wijzigingsplan realisatie drie recreatiewoningen aan de Molkenbosweg / Dirkmansweg in Formerum-Noord  (kadastraal:  sectie I, nummer 304).

Tegen het voornemen om voornoemde bestemmings- en wijzigingsplannen voor te bereiden kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt over dit voornemen ook geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie.

Indien het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad het bestemmingsplan vrijgeven voor de procedure zal een ontwerp bestemmings- en/of wijzigingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpplannen. Voorafgaand aan de ter inzage legging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in de Terschellinger, de Staatscourant (online) en via de website van de gemeente.  In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe daarover een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.