Vooraankondiging bestemmingsplan parkeernormen op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

Dit item is verlopen op 06-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-04-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan voor te  bereiden ten behoeve van de parkeernormen voor nieuwe situaties op Terschelling.
Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan  voor te bereiden kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt over dit voornemen ook geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie.  Wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd wordt kan een ieder een zienswijze indienen.