Verkeersontheffing gebruik wegen

Dit item is verlopen op 28-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-02-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

Gaat u verbouwen of bent u bezig met een verbouwing en gebruikt u een deel van de weg? Vraag dan een ontheffing aan voor het gebruik van de weg. Dat weggedeelte kan dan veilig afgesloten worden. Dit geldt ook als u in een afgesloten straat woont, zoals de Oosterburen in Midsland of de Toren- of Boomstraat in West-Terschelling. U kunt hiervoor een aanvraagformulier downloaden bij ‘verkeersontheffingen Terschelling’, of contact opnemen met de gemeente.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.