Verkeersbesluit ten behoeve van de Fjoertoer

Dit item is verlopen op 21-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 21-03-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

Ten behoeve van de Fjoertoer zijn op 6 april 2019 de volgende straten afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

Midsland:

•           Van 17.30 tot 22.00 uur het Buitenlevenglop, de Zuidmidslandweg en de Brouwershoekweg

•           Van 18.15 tot 19.15 uur de Oude Terpweg en Strieper weg

Landerum/Formerum:

•           Van 19.15 uur tot 22.00 uur de Tijs Smitweg

•           Van 20.00 tot 23.00 uur de Badweg Formerum

West aan Zee:

•           Van 9.15 tot 7 april 2019 15.00 uur de westzijde van het parkeerterrein bij Paal 8

Op West-Terschelling:

•           Van 19.30 tot 7 april 2019 01.00 uur de Sportlaan, West Aletalaan en Douwe Totlaan

•           Van 21.00 tot 7 april 2019 03.00 uur de Westerbuurtstraat, Swaanstraat, De Ruyterstraat en de Torenstraat

•           Van 21.00 tot 7 april 2019 03.00 uur alle fietspaden in het bos tussen West-Terschelling en de Badweg West.

Ten behoeve van de Fjoertoer wordt ook de volgende verkeersmaatregel genomen:

•           Op 6 april van 17.00 tot 7 april 2019 03:00 uur dienen fietsers op de rijbaan van de Badweg West te rijden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.