Vaststelling wijzigingsplan ‘Formerum Noord, Recreatiewoningen Dirkmansweg’ te Formerum (kadastraal: sectie I, nummer 304)

Dit item is verlopen op 09-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8894KL, 8894KJ
Publicatiedatum: 07-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat zij op 15 januari 2019 het wijzigingsplan ‘Formerum Noord, Recreatiewoningen Dirkmansweg’  te Formerum  ongewijzigd hebben vastgesteld (plan ID:  NL.IMRO.0093.WP2017FNRWDIRKM-VG01). Het wijzigingsplan is opgesteld om, ter vervanging van de bestaande stacaravans, de bouw van drie recreatiewoningen op de hoekkavel aan de Molkenbosweg / Dirkmansweg in Formerum mogelijk te maken (kadastraal: sectie I, nummer 304).

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 8 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan digitaal raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het vastgestelde wijzigingsplan worden gevraagd op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan 
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken.

Beroep kan worden ingesteld door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum van het besluit, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van het besluit met het beroepschrift me. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het wijzigingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).