Vastgesteld bestemmingsplan Recreatiewoningen Duinweg Midsland 31 te Midsland

Dit item is verlopen op 29-09-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 29-07-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 7 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Duinweg 31 te Midsland’ heeft vastgesteld (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2020DWMidsland31-VG01). Het bestemmingsplan is opgesteld om 4 recreatiewoningen te realiseren op het perceel aan de Duinweg Midsland 31.

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 31 juli 2021 tot en met 10 september 2021 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of hieronder als pdf bestand te downloaden. Het gemeentehuis is alleen te bezoeken op afspraak. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of bellen naar 0562-446244. Tegen vergoeding kan een afschrift van het bestemmingsplan worden verstrekt op het gemeentehuis.

Tijdens de beroepstermijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die over het ontwerp bestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

De beroepstermijn van 6 weken start de dag na ter inzage leggen. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).