Vastgesteld bestemmingsplan Kooipad 7 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 30-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8881HD7
Publicatiedatum: 28-03-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 26 februari 2019 het bestemmingsplan ‘Kooipad 7 te West-Terschelling’, met identificatienummer  NL.IMRO.0093.BP2018KBDBKooipad7-VG01 ongewijzigd vastgesteld heeft.

Het bestemmingsplan Kooipad 7 te West-Terschelling plaatst de aanduiding voor het kamperen bij de boer op de plek waar dat ook nu vergund is (kadastraal bekend sectie H, nummers 2069 & 2070).

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 29 maart 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het vastgestelde plan digitaal raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of via hier onder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het plan worden gevraagd op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

Op grond van artikel 6:8 lid 4 Awb start de beroepstermijn van 6 weken met ingang van 30 maart 2019 en loopt t/m 10 mei  2019. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).