Uitschrijving basisregistratie personen

Dit item is verlopen op 23-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-07-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan de verplichting om verhuisaangifte of aangifte van emigratie te doen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht maakt het college van burgemeester en wethouders het besluit bekend dat  H.J. Noorlander (geboren 13 juli1953) en M. Thies-Noorlander geboren 11 september 1950) uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn uitgeschreven met onbekende bestemming op respectievelijk 30 maart 2020 en op 15 maart 2020. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is niet meer mogelijk een paspoort, rijbewijs of uittreksel uit de BRP te krijgen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van uitkering worden stopgezet.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.