Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van een weg te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Samenvatting: In Hoorn is ter plaatse van Dorpsstraat 15 een openbare weg aanwezig, die de Dorpsstraat verbindt met de achterliggende Oude Duinweg. De lengte van deze weg bedraagt 35 meter en ligt op een particulier erf. Het verzoek is gedaan om hier een woning te mogen realiseren. Hiervoor is het nodig om de weg aan de openbaarheid te onttrekken. Deze onttrekking heeft maar beperkte gevolgen voor de ontsluiting van Oude Duinweg, want in westelijke en oostelijke richting blijft een ontsluiting voor het verkeer aanwezig. Om het wooninitiatief mogelijk te maken, legt het college een ontwerpbesluit voor de onttrekking van de weg aan de openbaarheid ter inzage.

In zijn vergadering van 26 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling besloten de gemeenteraad voor te stellen een weg tussen de Oude Duinweg en de Dorpsstraat te Hoorn op grond van de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken.

Een ontwerp van een raadsbesluit ligt vanaf vrijdag 5 juni 2020 tot en met donderdag 16 juli 2020 zes weken ter inzage in de informatieruimte op het gemeentehuis en is te raadplegen via www.terschelling.nl onder actueel/bekendmakingen. Het collegevoorstel en -besluit met de onderbouwing voor de onttrekking aan de openbaarheid, liggen ook ter inzage. Wilt u de stukken op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244.

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit, dan kunt u tijdens de periode van ter inzagelegging mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen. U kunt een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken met de mevrouw L. van der Kooi via telefoonnummer 0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Na afloop van de terinzagelegging zal het ontwerpbesluit met eventuele zienswijzen worden aangeboden aan de raad. De raad stelt het besluit uiteindelijk vast.