Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning te Baaiduinen

Dit item is verlopen op 17-06-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 15-04-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen op 16 december 2020.

Betreft het bouwen van een woning op de locatie kadastraal bekend, gemeente Terschelling, sectie H, perceelnummer 1553, plaatselijk bekend als achter Baaiduinen 55, 8884 HH te Baaiduinen.

Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2020-FUMO-0047833 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202047833baaidui-ON01.

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van vrijdag 16 april t/m donderdag 27 mei 2021 ter inzage:

  • Bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • In het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A, 8881 EB West-Terschelling. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen via de viewer www.ruimtelijkeplannen.nl of te downloaden als pdf bestand uit de bronmap (Toelichting, Besluitdocument en illustratie)

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente Terschelling email: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 17 april t/m 28 mei 2021.