Omgevinsgvergunning Heester Kooiweg 20 te Hee

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 03-06-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 25 mei 2021, Heester Kooiweg 20 te Hee, het bouwen van een schuur/loods ten behoeve van opslag van machines, kampeerspullen en overig materiaal t.b.v. exploitatie camping, kenmerk 2021-FUMO-0051100.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.