Omgevingsvergunning Zwarteweg 4 en 5 te West-Terschelling (geweigerd)

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 26-04-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 18 april 2019 een omgevingsvergunning geweigerd voor:

- het plaatsen van een dakkapel op twee tussenwoningen (nr. 4+5) aan de voorzijde en het vervangen 2 kozijnen in de voorgevel (nr. 5). Zwarteweg 4 en 5 te West-Terschelling, kenmerk 2018-FUMO-0030692.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8800 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.