Omgevingsvergunning verleend bouw woning dorpsstraat 62A

Dit item is verlopen op 15-06-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 15-04-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning op 18 december 2020.

Betreft: realiseren van een schuurwoning op de huidige positie c.q. perceel ter vervanging van de huidige zomerwoning.

Locatie: kadastraal bekend, gemeente Terschelling, sectie K perceelnummer 1059, plaatselijk bekend als de Dorpsstraat 62A te Hoorn.

Gemeente Terschelling verleent de gevraagde vergunning onder kenmerk 2020-FUMO-0047877  (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202047877drps62A-VG01). Voor inlichtingen neemt u contact op met gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling, telefoonnummer 0562 – 446244.

De omgevingsvergunning ligt vanaf vrijdag 16 april 2021 tot en met donderdag 27 mei 2021 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te raadplegen:

  • bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • In het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A, 8881 EB West-Terschelling. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen via de viewer www.ruimtelijkeplannen.nl of te downloaden als pdf bestand uit de bronmap (Toelichting, besluit, illustratie en beleidstekst)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen dit besluit. De beroepstermijn van 6 weken loopt van 17 april 2021 t/m 28 mei 2021.

Tijdens de beroepstermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld, door diegene die over de ontwerpvergunning tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening. Beroepschriften inzake de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.

Het instellen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de rechtbank. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt het omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).