Omgevingsvergunning bouw woning te Baaiduinen, Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 28-05-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning op 28 december 2020.

Betreft: het bouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend, gemeente Terschelling, sectie H, nummer 883, plaatselijk bekend als Baaiduinen (tussen nummer 22 en 26) te Baaiduinen.

Gemeente Terschelling verleent de gevraagde vergunning onder kenmerk 2020-FUMO-0047960 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202047960baaidui-VG01). Voor inlichtingen neemt u contact op met gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling, telefoonnummer 0562 – 446244.

De omgevingsvergunning ligt vanaf 29 mei 2021 tot en met 9 juli 2021 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te raadplegen:

  • Bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • In het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A, 8881 EB West-Terschelling. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • Digitaal via de viewer www.ruimtelijkeplannen.nl of te downloaden als pdf bestand uit de bronmap (Toelichting, besluit, illustratie en beleidstekst)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen dit besluit. Tijdens de beroepstermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld, door diegene die over de ontwerpvergunning tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening. Beroepschriften kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.

Het instellen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de rechtbank. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).