Omgevingsvergunning Baaiduinen 10 te Baaiduinen

Dit item is verlopen op 07-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 07-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 27 februari 2019, Baaiduinen 10 te Baaiduinen, verbouwen van het bestaande voorhuis van een woonboerderij en het aanbrengen van een kelder, kenmerk 2019-FUMO-0029899.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.