Inspraak Huisvestingsverordening Terschelling 2019

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 22-04-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeente heeft een aantal wijzigingen van de Huisvestingsverordening 2019 en de toelichting bij de verordening in voorbereiding. In de verordening zijn regels opgenomen over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De wijzigingen zijn bedoeld om de effectiviteit van de verordening te vergroten en de werking te verduidelijken. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

  • De hoogte van de koopprijsgrens

Beneden deze grens is voor het bewonen van de woning een huisvestingsvergunning nodig. De koopprijsgrens wordt geïndexeerd op basis van recentere CBS-gegevens. De koopprijsgrens wijzigt daardoor in € 511.000.

  • Bekendmaking aanbod van woonruimte

Verduidelijkt wordt dat alleen de woningcorporatie en marktpartijen die beroepsmatig werkzaam zijn in de volkshuisvesting aanbod van woonruimte bekend moeten maken.

  • Het onttrekken, splitsen of samenvoegen van woonruimte of wijzigen in onzelfstandige woonruimte

Hier is al een vergunning voor nodig. Om ook te kunnen handhaven bij woningen die al lange tijd niet meer in gebruik zijn als permanente woonruimte wordt ook het onttrokken houden, samengevoegd houden, omgezet houden en in verbouwde staat tot twee of meer woonruimten houden vergunningplichtig.

  • Voorwaarden verbonden aan de onttrekkingsvergunning

In de huidige verordening mist de mogelijkheid om een onttrekkingsvergunning te verlenen met als voorwaarde het elders realiseren van vervangende gelijkwaardige woonruimte. Om de mogelijkheid tot vergunningverlening te vergroten wordt deze mogelijkheid toegevoegd.

De toelichting bij de verordening wordt hierop aangepast.

De gemeenteraad wil uw mening weten over deze wijzigingen van de verordening en heeft daarom besloten inspraak te verlenen. Van 23 april t/m 3 juni 2021 kunnen ingezetenen van de gemeente Terschelling en anderen die belanghebbende zijn in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht, een inspraakreactie indienen. Uw reactie kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Wilt u mondeling uw zienswijze geven? Dan kunt u  hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0562-446244. Om uw mondelinge zienswijze binnen de inspraakperiode te kunnen geven verzoeken wij u hiervoor tijdig een afspraak te maken.