Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Zelfpluktuin Groenhof’

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8896JD
Publicatiedatum: 02-04-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 26 februari 2020 het bestemmingsplan ‘Zelfpluktuin Groenhof’ opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2016ZELFPLUKTUIN-VG02). Het bestemmingsplan maakt de bouw van een bedrijfsgebouw met bedrijfswoning mogelijk tussen Hoorn en Oosterend.

De wijzigingen op het eerder vastgestelde bestemmingsplan hebben betrekking op:

Bijlage 6 “Verbeterde motivering naar aanleiding van de uitspraak van 23 oktober 2019 met zaaknummer 201808384/1” wordt aan de Toelichting op het bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof toegevoegd.

In paragraaf 6.1 van de Toelichting op het bestemmingsplan zelfpluktuin Groenhof wordt een verwijzing opgenomen naar bijlage 6 ‘Verbeterde motivering naar aanleiding van de uitspraak van 23 oktober 2019 met zaaknummer 201808384/1’ van de Toelichting op het bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof.

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf vrijdag 3 april 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. In verband met het coronavirus is het gemeentehuis tot nader orde gesloten. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken door te bellen met 0562-446244. U kunt het bestemmingsplan en raadsbesluit digitaal raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of u kunt hier het bestemmingsplan als pdf bestand downloaden.

Tijdens de beroepstermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld

  1. die over het ontwerp bestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, dan wel kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken,
  2. voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad bij de vaststelling zijn aangebracht.

De beroepstermijn van 6 weken start met ingang van 4 april 2020 t/m 15 mei 2020. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).