Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Willem Barentszkade 14 en 15 en Commandeurstraat 13, West-Terschelling'

Dit item is verlopen op 09-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8881BC, 8881AZ
Publicatiedatum: 07-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 18 december 2018 het bestemmingsplan ‘Willem Barentszkade 14 en 15 en Commandeurstraat 13, West-Terschelling’ gewijzigd vastgesteld heeft (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2015WBKADE15-VG01).

Het bestemmingsplan is opgesteld om de opslag van fietsen onder de woningen aan de Willem Barentszkade 14 en de Commandeurstraat 13 mogelijk te maken. Aan de Commandeurstraat zal de opslag in de kelder onder de woning plaatsvinden, aan de Willem Barentszkade 14 op de begane grond. Dit vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 8 februari 2019 ter inzage. Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende onderdelen gewijzigd vastgesteld:

 1. In de regels (artikel 4.1 lid a onder 2) de realisatie van een nooduitgang bij de kelder ook planologisch mogelijk te maken.
 2. Een voorwaardelijke verplichting op te nemen binnen de bestemming Wonen-2 die het gebruik van de kelder voor opslag alleen mogelijk maakt als er ook een talud aangelegd wordt voor de woning. Daarvoor worden de volgende onderdelen gewijzigd vastgesteld.
  1. Aan artikel 5.4 wordt de volgende bepaling toegevoegd: Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: het gebruik van de gronden en gebouwen voor opslag van fietsen zonder dat er een talud van zand en grond, dat vergelijkbaar is met het talud van westelijk gelegen woningen, is gerealiseerd en in stand wordt gehouden tussen de gevel van de woning en de perceelsgrens aan de voorzijde van het pand.
  2. De volgende definitie van een talud wordt toegevoegd: talud = helling of glooiing voor de gevel van de woning tot aan de stoep van natuurlijk materiaal zoals zand en/of grond waarop ook de toegang tot de woning gerealiseerd wordt.
  3. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt in paragraaf 5.3.1.3 uitleg gegeven over de bedoeling van de voorwaardelijke verplichting.

Voor het overige is de inhoud ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan niet gewijzigd.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 8 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het vastgestelde plan digitaal raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het plan worden gevraagd op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;
 • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
 • belanghebbenden tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Op grond van artikel 6:8 lid 4 Awb start de beroepstermijn van 6 weken met ingang van 9 februari 2019 en loopt t/m 22 maart 2019. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).