Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘West-Terschelling - Hotelkamer Seinhuisje’

Dit item is verlopen op 09-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8881DA13A
Publicatiedatum: 07-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 18 december 2018 het bestemmingsplan ‘West–Terschelling-Hotelkamer Seinhuisje’ gewijzigd vastgesteld heeft (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2017SEINPAALDUIN-VG01).

Dit vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 8 februari 2019 ter inzage. Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende onderdelen gewijzigd vastgesteld:

  1. De naam van het Kaapsduin correct weer te geven in het bestemmingsplan.
  2. De realisatie van een keuken in het Seinhuisje te verbieden in de regels.
  3. De naam van het bestemmingsplan te veranderen in: West-Terschelling-Hotelkamer Seinhuisje.
  4. Een zelfstandig vakantieverblijf als strijdig gebruik aan te merken in de regels.

Voor het overige is de inhoud ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan niet gewijzigd.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 8 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het vastgestelde plan digitaal raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder downloaden als pdf bestand. Tegen vergoeding kan een afschrift van het plan worden gevraagd op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • belanghebbenden tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Op grond van artikel 6:8 lid 4 Awb start de beroepstermijn van 6 weken met ingang van 9 februari 2019 en loopt t/m 22 maart 2019. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).