Evenementenvergunning griezeltocht voor jeugdsoosjongeren

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 01-11-2018
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning - verleend

Aan Stichting Jeugdwerk Terschelling is een evenementenvergunning verleend voor het houden van een griezeltocht voor jeugdsoosjongeren op 17 november 2018 in het bos van Formerum van 20.00 tot 22.30 uur (verzonden op 30 oktober 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.