Evenementenvergunning aan Landrover Club Terschelling

Dit item is verlopen op 07-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 07-03-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning - verleend

Aan Landrover Club Terschelling is een evenementenvergunning verleend voor het houden van een Avondpuzzelrit op 16 en 17 maart 2019 van 16.00 tot 02.00 uur tussen West-Terschelling en Oosterend (verzonden op 5 maart 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.