Concept Aanvulling welstandsnota en nieuwe excessenregeling ter inzage

Dit item is verlopen op 18-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 18-07-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 19 juli t/m  22  augustus 2019 de concept ‘’Aanvulling welstandsnota Terschelling horende bij de Beleidsregels nieuwe woningen 2019’’ en een nieuwe excessenregeling ter inzage ligt.  

De gemeente wil in korte tijd 135 woningen realiseren en tijdelijke huisvesting voor 100 tot 150 personen. Om dit versneld mogelijk te maken zijn het Programma +135+ en de Beleidsregels nieuwe woningen 2019 vastgesteld en is een Adviesteam ingericht. De huidige welstandsnota sluit echter niet altijd aan op wat met de nieuwe woonvisie en de beleidsregels wordt beoogd. Daarom is een Aanvulling op de welstandsnota in voorbereiding waarin de gemeenteraad vastlegt welke eisen van toepassing zijn voor het uiterlijk van de bouwwerken.

In de Aanvulling welstandsnota Terschelling is een nieuwe excessenregeling opgenomen (Hoofdstuk 11). Deze vervangt de huidige excessenregeling. De nieuwe regeling biedt meer mogelijkheden om handhavend op te treden tegen bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. De nieuwe excessenregeling is algemeen van toepassing, dus niet alleen op de nieuwe woningen.

In de Aanvulling welstandsnota Terschelling is beschreven wat de basiskwaliteiten zijn van de woonomgeving op Terschelling. Dit is opgenomen in het hoofdstuk Typisch Terschellings.

De nota bevat de welstandscriteria voor de categorieën woningen uit de Beleidsregels nieuwe woningen 2019. Ook zijn welstandscriteria geformuleerd voor het bouwen van schuurwoningen en het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Daarnaast is een nieuwe excessenregeling opgesteld. Dakkapellen op schuurwoningen en op woningen in vrijstaande bijgebouwen worden bijvoorbeeld als een exces beschouwd.  In opdracht van de gemeenteraad wordt nog onderzocht of er dakkapellen voor deze bouwwerken te bedenken zijn die geen exces vormen.

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen van de gemeente Terschelling en anderen die belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht zijn. Gedurende de periode van inzage heeft u de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling, onder vermelding van ‘inspraak welstandsnota’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0562 - 446244.