Anterieure overeenkomst over grondexploitatie

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 02-09-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 31 augustus 2021 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro zijn aangegaan met mevrouw R. van Herwaarden-Olinga, hierna genoemd ‘’de ontwikkelaar’’. De overeenkomst heeft betrekking op het kadastrale perceel sectie H nr. 3455, plaatselijk bekend achter Baaiduinen 4B.

De ontwikkelaar wil op het perceel een woning realiseren. De ontwikkelaar heeft voor de realisatie van het bouwplan de gemeente verzocht om af te wijken van het bestemmingsplan.

Een beschrijving van de zakelijke inhoud van de overeenkomst en een situatietekening met daarop het exploitatiegebied is in te zien in de inforuimte van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.