Anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro

Dit item is verlopen op 15-06-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 15-04-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 april 2021 een anterieure overeenkomst zijn aangegaan met

  • Mevrouw K. Boersma, hierna genoemd ‘’de ontwikkelaar’’.

De overeenkomst heeft betrekking op het kadastrale perceel sectie K nr. 1510 (deels), plaatselijk bekend aan de Perkweg te Oosterend.

De ontwikkelaar wil op het perceel een woning realiseren in een gedeelte van een bestaand bijgebouw. Parkeren vindt plaats op eigen erf. De ontwikkelaar heeft voor de realisatie van het bouwplan de gemeente verzocht om af te wijken van het bestemmingsplan.

Een beschrijving van de zakelijke inhoud van de overeenkomst en een situatietekening met daarop het exploitatiegebied is op afspraak in te zien in de inforuimte van het gemeentehuis.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.