Anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro

Dit item is verlopen op 26-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 26-11-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 november 2020 een anterieure overeenkomst zijn aangegaan met de heer E.J. Hek, hierna genoemd ‘’de ontwikkelaar’’.

De overeenkomst heeft betrekking op de kadastrale percelen sectie K nrs. 1059 en 1518, plaatselijk bekend Dorpsstraat 62a te Hoorn. De ontwikkelaar wil op het perceel een woning realiseren. De woning vervangt de bestaande recreatiewoning. De ontwikkelaar heeft voor de realisatie van het bouwplan de gemeente verzocht om af te wijken van het bestemmingsplan.

Een beschrijving van de zakelijke inhoud van de overeenkomst en een situatietekening met daarop het exploitatiegebied is in te zien in de inforuimte van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.