Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning Nieuwedijk 4 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 20-05-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 12 mei 2021, Nieuwedijk 4 te West-Terschelling, reden voor de wijziging is het landelijk afvalbeheersplan 3 (LAP3) dat per 28 december 2017 in werking is getreden. wijziging landelijk afvalbeheersplan 3 (LAP3), TER-2020-FUMO39618.  

In de periode van 12 mei 2021 t/m  25 juni 2021 kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend, of die het redelijkerwijs niet kan worden verweten niet tijdig een zienswijze te hebben ingediend, beroep instellen tegen dit besluit. Een beroepschrift inzake het besluit hogere grenswaarde geluid kunt u sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.