Aanwijzen collectieve festiviteiten 2020

Dit item is verlopen op 27-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 27-12-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning - verleend

Op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening worden ieder jaar dagen aangewezen voor collectieve festiviteiten voor de horeca waarop de voorschriften met betrekking tot geluid- en lichthinder uit het Activiteitenbesluit milieubeheer niet gelden.
Burgemeester en wethouders hebben besloten in het jaar 2020 de volgende dagen of delen van dagen aan te wijzen als collectieve festiviteiten:
- tijdens de jaarwisseling (31 december) de daaropvolgende nachtperiode tot 07.00 uur;
- tijdens de Fjoertoer de avondperiode van die dag en de daaropvolgende nachtperiode;
- tijdens Koningsnacht (de avondperiode voorafgaand aan Koningsdag) tot 24.00 uur en Koningsdag vanaf 00.00 uur;
- tijdens de HT-sloepenrace de vrijdagavond en de daaropvolgende nachtperiode;
- tijdens Oerol de gehele periode van het festival (10 dagen);
- tijdens het Rock- en Roll streetfestival de gehele periode van het festival (van vrijdagavond tot en met zondagmiddag).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.